Kontrast
Przedszkole nr 163
Menu
Strona głowna  /  Dla rodziców
Dla rodziców

Warto być razem.

Wszystko o dobrej adaptacji

dziecka i rodzica w przedszkolu.

 

Szanowni Państwo!

Pójście dziecka do przedszkola to niezwykle ważna chwila dla całej rodziny. Odsuńmy od siebie niepokój. Wspólnie wybierzmy się na spacer i porozmawiajmy z dzieckiem o przedszkolu. Państwa spokój, uśmiech i pogodny nastrój zupełnie inaczej nastawią maluszka do zmian, które na niego czekają.

Ważne dla rodziców 3/4 - latków

Ubranie dziecka powinno być wygodne, przewiewne, lekkie oraz łatwe do zakładania i zdejmowania. Warto również pamiętać, że małe dzieci nie tylko biegają, ale również skaczą, turlają się, czworakują, leżą, siedzą, itp. Wybierając ubranie dla dziecka kierujmy się podstawową zasadą maluch powinien czuć się w nim dobrze.

 

Drodzy Rodzice, wskazane jest by:

 • ubranie dziecka nie miało zbędnych guzików, sprzączek, ozdób,
 • spodnie lub spódniczka były na gumkę (bez skomplikowanych szelek i pasków),
 • ubierać dziecko „na cebulkę”, co pozwoli dostosować nauczycielowi jego ubiór do temperatury panującej w sali jak i warunków atmosferycznych na dworze,
 • buty (pełne) były na sztywnej, białej podeszwie, najlepiej zapinane na rzepy,
 • dziecko miało zawsze w szatni ubranie na zmianę, najlepiej w worku z tkaniny z zapasowymi majtkami, rajstopami, bluzkami, skarpetkami,
 • długie włosy dziecka związać lub spiąć, tak aby nie zasłaniały oczu (zrezygnujmy z niepotrzebnych ozdobnych spinek),
 • sugerujemy zrezygnować z dziecięcej biżuterii, takiej jak: kolczyki, pierścionki, łańcuszki ze względów bezpieczeństwa.

 

NA WRZESIEŃ NALEŻY DZIECIOM PRZYGOTOWAĆ:

 • kapcie na jasnym spodzie wsuwane z gumkami lub na rzepy,
 • piżamkę - gr. I, II, III, IV
 • pościel np. cienki koc ok. 140x200 cm włożony w bawełnianą poszewkę lub śpiworek przedszkolaka,
 • szczoteczek i pasty do zębów ze względów sanitarnych nie przynosimy do odwołania,
 • zapas ubranek na zmianę: 2 pary majteczek, spodnie dresowe w gumkę, rajstopy, koszulka bawełniana (wyłącznie w woreczku z tkaniny),
 • strój do ćwiczeń gimnastycznych: biała koszulka i ciemne spodenki (wyłącznie w woreczku z tkaniny) – gr. III, IV, V, VI.

 

Ze względów organizacyjnych wszystkie rzeczy dziecka powinny być podpisane! Prosimy aby dzieci nie zabierały ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.

 

Informacje, porady, wskazówki dla rodziców.

Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

 • zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
 • zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
 • stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
 • współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno- pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 

Cele i zadania przedszkola:

Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi jak i wrodzonym potencjałem.

Kadra pedagogiczna organizuje i udziela dzieciom, jak i ich rodzicom pomocy i wsparcia poprzez:

 • dokonywanie diagnozy pedagogicznej wychowanków,
 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości jak i indywidualnych potrzeb dziecka,
 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i edukacji przedszkolaka,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci,
 • wspieranie dziecka uzdolnionego,
 • organizowanie skutecznych form pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
 • podejmowanie działań profilaktyczno- wychowawczych wynikających z rocznego planu pracy,
 • realizowanie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród dzieci i rodziców,
 • wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców,
 • podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

Formy współpracy z rodzicami:

Zebrania ogólne - to spotkania z dyrektorem oraz całym gronem pedagogicznym. Mają one charakter głównie informacyjny dotyczący organizacji przedszkola.

Zebrania grupowe - to przede wszystkim spotkania z nauczycielem prowadzącym grupę. Dotyczą one bezpośredniej pracy z grupą.

Kontakty indywidualne - z inicjatywy rodziców bądź nauczyciela. Służą lepszemu poznaniu dziecka, zrozumieniu jego zachowań oraz podejmowaniu skutecznych, ujednoliconych oddziaływań wychowawczych.

Dni otwarte - planowane są w każdej grupie raz w miesiącu. Dotyczą różnych aspektów rozwoju i wychowania dziecka.

Zajęcia otwarte dla rodziców - to atrakcyjny sposób poznawania własnego dziecka, jego wiadomości, umiejętności, dojrzałości społecznej i emocjonalnej.

Spotkania integracyjne (rodzinne uroczystości, świętowania, imprezy) - to zacieśnienie kontaktów nauczycieli z rodzicami, lepsze i bliższe wzajemne poznanie się. Przybliżenie się nauczyciela do rodziny i przekonanie o pozytywnym nastawieniu.

Spotkania adaptacyjne - to atrakcyjna forma spotkań dzieci i rodziców przekraczających po raz pierwszy próg przedszkola.

Kącik dla rodziców - to pośrednia forma przekazywania na bieżąco bardzo ważnych informacji, dotycząca organizacji, pracy przedszkola, edukacji i wychowania dzieci.

 

Prawa i obowiązki rodziców:

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 • terminowe uiszczanie opłat za żywienie dziecka w przedszkolu,
 • przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców (opiekunów prawnych) lub upoważnioną przez nich osobę zapewniającą dziecku całkowite bezpieczeństwo,
 • informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu (telefonicznie do godziny 9:00),
 • niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych, pobycie w szpitalu, itp.,
 • zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce dające możliwość ciekawej edukacji,
 • przestrzeganie statutu przedszkola,
 • respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców przedszkola, podjętych w ramach ich kompetencji.

Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współpracować ze sobą w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i określenia indywidualnego rozwoju dziecka.

Rodzice mają prawo do:

 • zapoznania się z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola, planów pracy w danym oddziale,
 • uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
 • uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, logopedy i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
 • przedstawianie nauczycielowi oraz dyrektorowi uwag i życzeń z obserwacji pracy przedszkola,
 • wyrażanie i przekazywanie opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu poprzez swoje przedstawicielstwa, tj. radę rodziców.

 

Praktyczne rady dla rodziców.

Rodzicu, ucz dziecko samodzielności w sposób mądry! Pamiętaj, że wyręczając dziecko w podstawowych czynnościach uczysz je bezradności i uzależniasz od siebie. Jeśli jesteś zbyt wymagający, możesz powodować agresywne zachowania. Bądź konsekwentny, mów prawdę i nie obiecuj, jeżeli nie możesz spełnić obietnicy.

 1. Pozwól dziecku na dokonywanie wyborów, inicjuj jak najwięcej takich sytuacji: „Włożysz dziś bluzeczkę czerwoną czy niebieską?”
 2. Wspieraj malca, pokazuj możliwe rozwiązania.
 3. Pozwalaj na samodzielne wykonanie prostych czynności: ubieranie się, umycie zębów, wycieranie rąk.
 4. Kiedy dziecko denerwuje się tym, że nie może czegoś zrobić, uświadom mu, że jest to naprawdę trudne i wymaga wiele cierpliwości oraz ćwiczeń.
 5. Pozwalaj na podejmowanie decyzji, negocjuj, jeżeli jest to w zasięgu możliwości intelektualnych dziecka.
 6. Nie wyręczaj dziecka! Nie irytuj się, gdy dziecko robi coś wolno i mało sprawnie! Nie ponaglaj, nie pouczaj, ale dyskretnie radź i wspieraj.
 7. Nie wydawaj dziecku nieustannie poleceń!  Daj szansę swobodnego podjęcia decyzji.
 8. Wspólnie rozwiązujcie problemy, dużo rozmawiajcie.
 9. Sam zadawaj pytania, np. „Jak myślisz, dlaczego to dziecko płacze?” Tak zaciekawisz malucha sytuacją i problemem.
 10. Nie spiesz się z dawaniem odpowiedzi, odpowiadaj pytaniem: „A jak myślisz, dlaczego trzeba posprzątać zabawki?”
 11. Słuchaj z zainteresowaniem tego, co dziecko ma do powiedzenia, obdarzaj je uwagą.
 12. Wspieraj jego otwartość, komunikatywność, samodzielność, odwagę.
 13. Nie uzależniaj dziecka od siebie swoją nadopiekuńczością lub apodyktycznością.
 14. Daj sobie pomóc! Pomaganie rodzicom w codziennych obowiązkach jest dla dziecka doskonałą zabawą i nauką.

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu.

Czas
od - do

Aktywności dzieci

 7.00 – 8.00

Schodzenie się dzieci; zabawy indywidualne i grupowe,  zabawy swobodne według zainteresowań.

 8.00 – 8.35

Praca indywidualna lub w zespołach.

Zabawy dowolne.

 8.35 - 8.45

Zabawa ruchowa – rozwijanie sprawności fizycznej.

 8.45 - 9.10

Przygotowanie do śniadania – zabiegi higieniczne.

Śniadanie – kulturalne spożywanie posiłku.

 9.10 - 9.50

Edukacja w sali lub ogrodzie  - rozwijanie umiejętności intelektualnych,  działania plastyczne, muzyczne, artystyczne i ruchowe w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego.

 9.50 - 10.00

Zabawa ruchowa – kształtowanie sprawności fizycznej.

 10.00 - 10.25

Indywidualne i grupowe  zabawy dowolne.

 10.30 - 10:45

Przygotowanie do wyjścia do ogrodu - nabywanie sprawności samoobsługowych.

 10:45 - 11:50

Gry i zabawy sportowe, terenowe  w ogrodzie, obserwacje i badania przyrodnicze, spacery, wycieczki rekreacyjne i edukacyjne.

 11.50 - 12.00

Przygotowanie do obiadu – czynności higieniczne, nakrywanie do stołu, pełnienie dyżurów.

 12.00 - 12.30

Obiad - kształtowanie nawyków higienicznych

i kulturalnych.

 12:30 - 12:45

Czynności  samoobsługowe przed relaksacją.

 12.45 - 13.00

Słuchanie bajek czytanych przez nauczycielkę lub inne osoby.

 13.00 - 14.15

Relaksacja.

 14.15 - 14.30

Zabawa ruchowa.

Przygotowanie do podwieczorku - kształtowanie nawyków higienicznych. 

 14.30 - 14.45

Podwieczorek – kulturalne spożywanie zdrowego posiłku.

 14.45 - 17.00

Zabawy dowolne w sali lub ogrodzie, zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela.

 

 
 
 
 
 
 

Ostatnia aktualizacja: 2021-02-03